Psychotherapie

Wat is het
Cliëntgerichte psychodynamische psychotherapie focust op de persoon en niet op het symptoom of de klacht. Deze psychotherapie helpt mensen hun emoties, gedachten en gedrag te plaatsen en te verwerken in de context van hun eigen situatie en geschiedenis. Hierdoor leert men zichzelf kennen, gaat men de eigen kwaliteiten beter benutten en beter omgaan met beperkingen. Cliëntgerichte psychotherapie is effectief voor zowel kinderen, jongeren en volwassenen. De basis voor psychotherapie is een vertrouwensrelatie tussen de (jeugdige) cliënt en de therapeut.

Algemeen
Kinder-en jeugdpsychotherapie onderscheidt zich van andere psychotherapie om een aantal redenen:

    • Kinderen en jongeren groeien en dit gebeurt in fases. Iedere fase stelt verschillende uitdagingen aan de jongere en diens omgeving.
    • Kinderen en jongeren zijn bij deze groeifases afhankelijk van volwassenen. Hun gedrag en visie is waar de ontwikkeling van de normen en waarden van de jongere door wordt beïnvloed.
    • De sociale context waarin de jongere zich ontwikkelt is die van gezin, school, vriendschappen en vrijetijdsbesteding.

Doelen
De kinder- en jeugdpsychotherapie heeft een tweeledig doel:

    • het verminderen of zelfs opheffen van blokkades
    • het stimuleren van herstel van ontwikkelingsmogelijkheden.

Hiervoor is het belangrijk dat de psychotherapeut de ouders/pleegouders/verzorgers en andere verantwoordelijken voor de kinderen en jongeren, zoals leerkrachten, voogden en jeugdbeschermers, betrekt bij de behandeling.
Het behalen van gestelde doelen hangt af van zowel de wensen als de mogelijkheden van de kinderen en jongeren, diens omgeving en de therapeut.

Home